Účtovníctvo

Prehľad základných služieb jednoduchého účtovníctva:

– vedenie účtovných kníh:

 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • kniha sociálneho fondu
 • pomocné knihy (inventárna karta dlhodobého majetku, krátkodobého majetku a finančného majetku)

– vypracovanie účtovnej závierky:

 • výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • výkaz o majetku a záväzkoch
 • vypracovanie mesačných finančných výkazov
 • vypracovanie daňového priznania

Prehľad základných služieb podvojného účtovníctva:

– komplexne vedenie účtovníctva:

 • účtovanie prijatých a vydaných faktúr
 • vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia a účtovanie majetku, výpočet odpisov
 • evidencia skladu a kompletné skladové hospodárstvo
 • spracovanie banky a hotovostnej pokladne
 • spracovanie daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty, vrátane kontrolného výkazu a súhrnného výkazu
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb a zostavenie účtovnej závierky vrátane výkazu cash flow a poznámok
 • zastupovanie klienta v styku s daňovým úradom a zdravotnými poisťovňami
 • spracovanie štatistických výkazov
 • intrastat
 • vedenie knihy jázd
 • rekonštrukcia účtovníctva
 • finančný controlling
 • vypracovanie podkladov pre získanie podnikateľského úveru a leasingu
 • ekonomické poradenstvo

Comments are closed.